Stora Enso Consumer Board

Fors mill

Fors Bruk

Fors Bruk är en av världens största och mest moderna tillverkare av falskartong för konsumentförpackningar och trycksaker. Baserat på förnybart råmaterial, används våra produkter för några av de mest krävande marknadssegmenten. Typiska exempel kan vara extremt krävande livsmedelsförpackningar, cigarettaskar, choklad- och konfektyrförpackningar.

Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra produkter och vår service i nära samarbete med våra kunder och leverantörer med målet att alltid vara kundens första val.

Den yttre miljön spelar en avgörande roll i vår policy och via arbetar hårt för att minska vår miljöpåverkan så långt det är möjligt.​

Länk till Verksamhetspolicy

Länk till Energipolicy

Vill du veta mer om våra certifikat klicka här.

Säkerheten som första punkt på agendan

Säkerheten som första punkt på agendan

I vårt dagliga arbete prioriterar vi säkerheten högst. Vi har en nollvision gällande olycksfall, vi arbetar ständigt med att förbättra vår arbetsmiljö och att utveckla oss inom skydd och säkerhet. Vi arbetar gemensamt utifrån de regler och instruktioner som vi satt upp för att vi ska ha en säker arbetsplats som vi ska känna oss trygga att gå till. Den viktigaste förutsättningen, som alla medarbetare i Fors Bruk kan känna, är att det är en självklarhet att vi ska gå hem oskadda från vårt arbetspass varje dag.

Vårt förebyggande arbete är en förutsättning för att lyckas med en säker arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt för att förebygga och minska risker i vår arbetsmiljö. Att eliminera risker på olika sätt är en del av det förebyggande arbetet. Ett exempel på vårt förebyggande arbete är att alla medarbetare i Fors har möjlighet att göra och skriva in säkerhetsobservationer. I observationerna diskuteras osäkra och säkra arbetssätt för att stärka det som fungerar bra och uppmärksamma situationer där man skulle kunna arbeta på ett säkrare sätt. Vi kan på så vis se vilka risker som är vanligt förekommande och var vi behöver fokusera för att få en ännu säkrare arbetsmiljö.
I nära samarbete med naturen

I nära samarbete med naturen

Vi vet att vi tillhör en bransch som använder mycket av jordens naturresurser och att branschen som helhet har påverkan på vår miljö. Men för oss är ett lyckosamt miljöarbete en framgångsfaktor. Vi vet att vårt arbete måste harmonisera med naturen för att kunna uppnå en långsiktigt hållbar utveckling.

Vi välkomnar konsumenternas allt högre krav på kretsloppsanpassning och en klok användning av naturresurser. Människors miljömedvetenhet vägleder oss i vår strävan att ha en så liten påverkan på vår miljö som möjligt.

Vi lägger stora resurser på att kontrollera hur vi själva påverkar miljön och vad vi ska göra för att förbättra vårt arbete. Miljöarbetet ingår därför som en naturlig del av vårt dagliga arbete.

En förutsättning för att driva upp detta arbete är att aldrig stanna upp och att ständigt söka nya lösningar. Det kan krävas stora investeringar och ombyggnader för att minska miljöbelastningen, men ibland räcker det med små och enkla åtgärder.

Miljörapporter för Fors Bruk


Mill Contacts

Eva-Lena Wik

Communication Strategist, Fors Mill

Klas Jonsson

Environmental Manager, Fors Mill